O nas  Serwis  Sklep internetowy  Dyplomy, Certytyfikaty  Kontakt  Home

PROGRAMY DLA FIRM  PROGRAMY
    DLA FIRM
 KASY I DRUKARKI
    FISKALNE
 SIECI
    KOMPUTEROWE
 MATERIAŁY
    EKSPLOATACYJNE
 KOMPUTERY
    NOTEBOOKI
CDN
Fakturowanie, Magazyn
  Faktury (FA)
  Firma ++ (FPP)
  OPT!MA Faktury
  OPT!MA Magazyn
Księgowość
  Księga Handlowa
  Księga Podatkowa
  OPT!MA Księga Handlowa
  OPT!MA Księga Podatkowa
  OPT!MA środki trwałe
Kadry i płace
  Płace (PL)
  Płace i Kadry (PiK)
  OPT!MA Kadry i Płace
  OPT!MA Kadry i Płace XL
Inne
  XLINK
  EFFEKT
  OPT!MA CRM
  OPT!MA Analizy
Księga Handlowa

CDN

Księgowość

Księga Handlowa (KH)
System do prowadzenia pełnej księgowości. Kompleksowa obsługa środków trwałych. Obsługa kasy , rozrachunków, współpraca z bankiem. Deklaracje podatkowe (PIT-5, CIT-2 i VAT-7). Praca jedno- lub wielostanowiskowa w sieci. Praca w systemie DOS lub w oknie DOS systemu Windows.

Księga Handlowa zapewnia kompleksową obsługę księgową firmom, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. Podstawowe funkcje to: Dziennik, Rejestry VAT , Kasa/Bank, Księga Inwentarzowa, Zestawienia obrotów i sald, Księgowania okresowe, Rozrachunki - również rozrachunki walutowe, Deklaracje dochodowe PIT-5 i CIT-2 oraz deklaracja VAT-7

System Informacji Szefa daje nieograniczone możliwości tworzenia wskaźników finansowo - ekonomicznych.
Umożliwia prowadzenie zapisów w formie dzienników cząstkowych. Nazwy i liczbę dzienników określa użytkownik (np. BANK, KASA, ZAKUP).
Zapewnia przejrzystą ewidencję VAT z możliwością podziału na podrejestry. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów program automatycznie sporządza deklarację VAT-7. Deklaracja może być sporządzana za miesiąc lub za kwartał. Można stosować metodę zwykłą rozliczania VAT jak i metodę kasową. Funkcję obliczania VAT-7 można zakończyć wydrukiem na oryginalnym formularzu, bądź w formie zestawienia - podkładki, drukowanego na zwykłym papierze

Prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Funkcja służy do wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg grup rodzajowych. Wielkość umorzeń i odpisów amortyzacyjnych naliczana jest w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych, przy czym może być tworzona automatycznie przez program według wskazanej (w karcie danego środka) metody: naturalnej, liniowej, jednorazowej lub degresywnej. Program pozwala na naliczania amortyzacji bilansowej i kosztowej.
Zestawienie obrotów i sald umożliwia przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Funkcja ta sporządza również wydruki bilansu próbnego wymagane przez ustawę. Z zestawień obrotów i sald można uzyskać ponad 40 rodzajów raportów.

Księgowania okresowe przyspieszają proces księgowania. Służą do przygotowania schematów księgowań, w których modyfikacji ulega tylko kwota dekretu. Księgowania okresowe mogą mieć zastosowanie do przeksięgowań stanów kont na inne konta w określonych proporcjach (np. do przeksięgowywania kosztów z układu rodzajowego w funkcjonalny).
Rozrachunki pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązań i należności). Rozliczanie dokumentów następuje przez skojarzenie zapłaty z zaległością według kwoty, konta lub numeru dokumentu. Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu. Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych.
W oparciu o wprowadzone do programu dane istnieje możliwość automatycznego sporządzania i drukowania deklaracji dochodowych PIT-5 i CIT-2.
Księgowych, którzy wprowadzają kilkaset dekretów dziennie może wesprzeć funkcja wzorców księgowań. Daje o­na możliwość automatycznej dekretacji dokumentów na podstawie schematów stworzonych przez użytkownika w oparciu o własny plan kont. Schematy księgowań i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawienie się błędów.
Bufor księgowań, w którym można jeszcze przed wprowadzeniem zapisów do księgi głównej dokonywać poprawek. Daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.
Programy z pakietu CDN Klasyka są aplikacjami DOS'owymi pracującymi w systemie operacyjnym Microsoft DOS. Jako system operacyjny można wykorzystywać również Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Mogą pracować jako aplikacje jedno lub wielostanowiskowe w sieciach Lantastic, Novell oraz Windows.

Cena: Pierwsze stanowisko - 2370,- zł netto każde następne - 1160,- zł netto.


wróć

Szukaj w serwisie

ABAQ ul. Radwańska 3, 90-452 Łódź, tel.:42 637 16 97,  42 637 18 55 fax:42 637 17 00